Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ADmire ApS

1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
 
2. Priser:
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. ADmire’s priser fremgår af ADmire’s til enhver tid gældende prisliste, webportal eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger,
der beregnes af ADmire som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter
m.v. vedrørende den aftalte leverance.
 
3. Betaling:
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er
angivet, skal betaling ske kontant ved levering. ADmire er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på ADmire, som ikke er skriftligt anerkendt af ADmire og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til ADmire, som om levering var sket til aftalt tid. ADmire kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.
 
4. Ejendomsforbehold:
ADmire forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.
 
5. Levering:
Levering sker ab lager. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt
fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af ADmire’s til enhver tid gældende prisliste. Leveringstiden er fastsat af ADmire efter ADmire bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.
ADmire kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder ADmire sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 500,- pr. ordre. Transport forsikring
opkræves som 0,6 promille af faktureret varebeløb. Varer sendt til ADmire er ikke forsikret af ADmire, med mindre der skriftligt er lavet en aftale om forsikring af de fremsendte varer.
 
6. Import og export regulativer:
Alle produkter, reservedele, teknisk data, software og dokumentation kan være omfattet af import og export love, regler og anden regulering herunder men ikke begrænset til regulering hidrørende fra Danmark, den Europæiske Union, de Forenede Amerikanske Stater og det pågældende import land i det tilfælde, at køber eksporterer varerne. Køber er forpligtet til at overholde enhver import og eksport lovgivning og regulering og opnå samtlige nødvendige tilladelser og/eller licenser som følge heraf.
 
7. Bestillingsfejl:
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur. ADmire forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog min. kr. 300,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.
 
8. Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ADmire
 
9. Produktændringer:
ADmire forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber. Ved køb af allrisk forsikring, hvor der i 12 på hinanden følgende måneder er en skadesrate, der overstiger 20% (pr. år) forbeholder vi os ret til at forhøje præmien eller opsige aftalen.
 
 
10. Immaterielle rettigheder:
Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software der er inkluderet i leveringen/varen overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage softwaren til andre. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig
skriftlig aftale med den pågældende licensgiver.
ADmire frasiger sig ethvert ansvar for købers krænkelse af immaterielle rettigheder i det tilfælde, at varer eksporteres ud af det land, hvori ADmire har leveret varen, idet ADmire ikke kan garantere køber, at rettigheder til anvendelse af varen i det pågældende land er omfattet af licensaftalen.
 
11. Mangler og reklamation:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra modtagelsestidspunktet, give ADmire skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført,
kan køber ikke senere gøre manglen gældende. ADmire kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Forandringer eller indgreb i det købte uden ADmire skriftlige samtykke fritager ADmire for enhver forpligtelse. Såfremt ADmire anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ADmire i
original emballage. ADmire forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt ADmire har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. ADmire forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis ADmire finder varen OK efter test, sendes varen retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil ADmire foretage en evt. ombytning /kreditering. Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.
 
12. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor ADmire kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. ADmire erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og ADmire hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. ADmire er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. ADmire er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort ADmire opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses
på dette tidspunkt. Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne I kritiske systemer herunder sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter/installationer, forsyningsvirkssomhed, livsbevarende installationer eller til fremstilling af våben er ikke tilladt medmindre der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende producent.
 
13. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: ADmire er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af ADmire leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes ADmire’s fejl eller forsømmelse.
 
14. Carepacks, serviceydelser og forsikringer:
Ved køb af ADmire Carepacks, serviceydelser eller forsikringer er følgende gældende: Enhver dækning bortfalder ved ethvert uautoriseret indgreb eller brug af uoriginal reservedel. Carepacks, serviceydelser eller forsikringer er først gældende ved modtagelse af indkøbsordre samt ved registrering af serienummer. Carepacks, serviceydelser eller forsikringer dækker som beskrevet i de fremsendte betingelser. Ved videresalg af disse ydelser, forpligter den part der videresælger disse oplysninger af overholde gældende anvisninger for videresalg af forsikringsydelser og ADmire kan ikke stilles til ansvar for hvorvidt den sælgende part overholder disse retningslinjer.
 
15. Transport af rettigheder og pligter:
ADmire er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.
 
16. Tvister:
Enhver tvist mellem ADmire og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/ Østre Landsret som værneting.
 
 
Ved køb er carepack uden Allrisk forsikring er nedenstående vilkår gældende
 
Betingelser for carepack inkl. hente-bringe service
1. Hvem Carepacken dækker
Carepacken omfatter følgende personer:
Udlejer/leasinggiver af angivet IT-udstyr.
Den virksomhed eller offentlige institution der anskaffer mobiltelefoner og eller tablets til sine fastansatte medarbejdere uden leasing eller udlejning.
Deres private brug gennem købs-, leje- eller leasingaftale, uanset om de ansatte betaler en månedlig ydelse herfor eller ej.
Samtlige medarbejdere under samme aftale.
Carepacken er kun gyldig for medarbejdere der er bosat i Norden.
2. Hvad Carepacken dækker
Carepacken dækker det udstyr, som virksomheden eller den offentlige institution anskaffer gennem købe-, leje- eller leasingkontrakt, ved registrering med serienummer hos Admire, samt ved rettidig betaling af carepacken forud for perioden. Det omfattede udstyr skal være angivet på forsiden med producent og model.
Dækningen inkluderer fejlmeldingsservice og logistik, som beskrevet under punkt 7 samt udbedring af garantirelaterede fejl samt reservedele og arbejdsløn.
Dækningen inkluderer ikke skader, der er anført under Gennerelle undtagelser, herunder fysisk skade. Tegnes der ligeledes en Allrisk forsikring gennem ADmire omfattes fejlmelding og hente- bringe service også fysisk skadede enheder.
3. Hvornår Carepacken dækker
Carepacken er gældende fra først komne mandag efter Admire har modtaget ordre samt imei eller serienummer og i den på forsidedokumentet angivne løbetid.
4. Hvor Carepacken dækker
Carepacken dækker udstyr i Norden.
5. Betaling af præmie
Præmien skal betales forud og skal omfatte samtlige medarbejdere, som indgår i aftalen.
6. Generelle undtagelser
Carepacken dækker ikke:
Alle former for fysiske skader, væskeskader, fejlagtig brug af produkterne, slitage og dækning på batterier ud over producentens normale betingelser
 
7. Fejlmelding og logistik
Alle fejlmeldinger af defekt udstyr skal fejlmeldes til Admire’s servicecenter.
Åbningstiderne er 8:00-20:00 hverdage og 10.00 – 18.00 lørdage og søndage, og servicecentret kan kontaktes via email eller telefon.
Ved fejlmelding valideres det fejlmeldte udstyr via imei- eller serienummer, og Admire forbeholder sig retten til at afvise alle fejlmeldinger, hvor der ikke er korrekt registreret eller aktiveret service på produkternes imei- eller serienumre. Ligeledes inkluderes afhentning og returnering af defekt udstyr på arbejds- eller hjemmeadresse i Jylland og på brofaste øer i Danmark. Tegnes der ligeledes en Allrisk forsikring gennem ADmire omfattes fejlmelding og hente-bringe service også fysisk skadede enheder.
8. Reparationstider og service
Alle reparationer overholder en gennemsnitlig reparationstid på 7 arbejdsdage.
Såfremt at der opstår forsinkelser under reparationsforløbet, f.eks. grundet manglende reservedele, informeres udstyrets ejer via email eller telefon.
9. Carepack udsteder
Carepack udsteder er Admire ApS, cvr.nr. 30583442, Formervangen 13, 2600 Glostrup.
 
Ved køb af carepack inkl. allrisk er  ovenstående vilkår for carepack samt nedenstående vilkår gældende
1. Hvem forsikringen dækker
Forsikringen omfatter følgende personer:
Udlejer/leasinggiver af angivet mobility-udstyr.
Den virksomhed, der anskaffer mobility-udstyr til sine fastansatte medarbejdere. Virksomhedens brug gennem købs-, leje- eller leasingaftale, uanset om de ansatte betaler en månedlig ydelse herfor eller ej.
Samtlige medarbejdere under samme mobility-aftale.
Forsikringen er kun gyldig for medarbejdere, der er bosat i Norden.
2. Hvad forsikringen dækker
Forsikringen dækker mobility-udstyr, som virksomheden anskaffer gennem købe-, leje- eller leasingkontrakt, ved registrering med serienummer hos CHG, samt ved rettidig betaling af forsikringen forud for perioden.
Dækningen inkluderer fysiske skader af mobility-udstyr, der er angivet i købs-, leje- eller leasingaftalen, ved pludselige, uforudsete og udefra kommende hændelser.
3. Hvornår forsikringen dækker
Forsikringen er gældende fra dagen efter CHG har modtaget ordreliste med imei nummer og produktspecifikation og løber i den aftalte periode.
4. Hvor forsikringen dækker
Forsikringen dækker mobility-udstyr i Norden.
Forsikringen dækker skader, som er opstået i medarbejderens privatbolig eller fritidsbolig. Forsikringen dækker skader, på andre lokationer med særlig henvisning til punkt 6 og 7.
5. Betaling af præmie
Præmien skal betales forud og skal omfatte samtlige medarbejdere, som indgår i en levering, under samme aftale.
6. Generelle undtagelser
Forsikringen erstatter ikke:
Tyveri af enhver art.
Skader, hvor det konkrete hændelsesforløb eller årsag til skade ikke kendes. Alle former for bortkomst.
Alle sager, hvor der ikke udfyldes skadesanmeldelse, hvori der underskrives på det faktuelle handlingsforløb på tro og love.
Skader, der er forårsaget af brand eller indbrud, og som den ansatte kan opnå erstatning for via indbo-, villa- eller fritidshusforsikring.
7. Specielle undtagelser
For forsikringen gælder følgende specielle undtagelser.
Erstatning ydes ikke for:
Skader, som er dækket af leverandørgaranti eller andre garantier, eller som er forårsaget af fejl og mangler i fremstilling eller materialer.
Skader forårsaget af eller opstået som følge af slitage, korrosion, aldersbetingede forandringer, manglende vedligeholdelse, afdækning eller belægninger. Ej heller skader der skyldes at udstyret er blevet overbelastet, eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion.
Skader eller tab, som måtte opstå, fordi den person der bruger den forsikrede genstand, ikke har været rimeligt påpasselig med den forsikrede genstand, eller skader forårsaget af forkert brug af software, der er installeret forud eller efterfølgende.
Udstyr må ikke opbevares i køretøjer natten over og skal opbevares i aflåst handskerum eller i bagagerum, så det ikke er synligt udefra når køretøjet forlades.
Udstyr under transport udenfor hjemmet må aldrig efterlades uden opsyn.
Udstyr må ikke efterlades uden opsyn i lokaler uden for virksomhedens lokation eller medarbejderens egen bopæl - efterlades udstyret i lokaler, der er tilgængelige for andre end medarbejderen selv, skal udstyret under fravær opbevares i aflåst skab eller lignende uden adgang for andre end medarbejderen selv.
Udstyr der opbevares på hotelværelser, må ikke efterlades frit fremme, og hotelværelset skal være aflåst, når dette forlades.
Omkostninger ved løbende vedligeholdelse, justering, eftersyn, modificering, service, forbrugsmaterialer eller skader forårsaget af fejlagtig installation eller reparation.
Skader som opstår under montering/afmontering samt transportomkostninger til og fra service eller transportskader, hvis transporten ikke er udført hensigtsmæssigt, ej heller skader under ekspedition til transport, f.eks. genstande der indskrives som rejsegods.
Svindel eller lignende økonomisk kriminalitet eller tillidsbrud over for virksomheden samt ulovligheder.
Tilbehør og software, som ikke er omfattet af eller beskrevet i købs-, leje- eller leasingkontrakten, herunder også evt. tabt arbejdsfortjeneste, værdi af eget arbejde, billeder, film, og øvrig lagret data. Skader forårsaget af virus.
Skader, der måtte opstå, hvis genstanden overlades til en anden person. Med anden person menes personer der ikke er omfattet af husstanden eller ansat i samme virksomhed.
Skader, som direkte eller indirekte forårsages af eller opstår i forbindelse med krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, militære øvelser, terrorisme, uroligheder, naturkatastrofer, nukleare aktiviteter, myndighedskrav, beslaglæggelse, strejke, lockout, blokader eller lignende hændelser.
8. Sikkerhedsforskrifter
Medarbejderen skal selv for så vidt muligt forebygge skader, og de anvisninger og bestemmelser, der følger med udstyret fra producenter, leverandører og installatører, der vedrører brug og håndtering af udstyret, skal følges.
Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, kan erstatning blive reduceret eller helt udeblive.
9. Erstatning
Beskadigede genstande erstattes med reparation eller ved levering af tilsvarende genstand.
Hvis der ikke findes tilsvarende genstande, erstattes med den genstand, der kommer nærmest en tilsvarende.
Codan er til enhver tid berettiget til at erstatte beskadiget udstyr med nærmeste tilsvarende udstyr. ”Tilsvarende” refererer til alder, tilstand og ydeevne. Skadelidte vil altid modtage erstatning på en sådan måde, at værdien af erstatningen svarer til den værdi, der er gået tabt gennem beskadigelse af udstyret.
10. Skadeanmeldelse
Skader skal anmeldes til;
Codan Forsikring Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3355 5555
Snarest muligt fra datoen for skadens opståen.
For sen anmeldelse medfører tab af retten til erstatning.
Hvis ikke Codan Forsikring har modtaget fuldstændig dokumentation inden for 2 måneder fra datoen for skadeanmeldelsen, vil sagen blive henlagt.
Erstattet udstyr tilhører Codan Forsikring.
 
ADmire er skadesbehandler for Codan, hvorfor alle fejlmeldinger af defekt udstyr skal fejlmeldes til Admire’s servicecenter.
Åbningstiderne er 8:00-20:00 hverdage og 10.00 – 18.00 lørdage og søndage, og servicecentret kan kontaktes via fejlmeldingasportal. Portal.admire.dk